fiml nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiml nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiml giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiml.

Từ điển Anh Việt

  • FIML

    (Econ) Xem FULL INFORMATION MAXIMUM LIKELIHOOD.