fifteeth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fifteeth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fifteeth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fifteeth.

Từ điển Anh Việt

  • fifteeth

    thứ mười lăm, phần thứ mười lăm