fictionize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictionize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictionize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictionize.

Từ điển Anh Việt

  • fictionize

    /'fikʃənaiz/ (fictionalise) /'fikʃənəlaiz/ (fictionalize) /'fikʃənəlaiz/ (fictionise) / fikʃənaiz/

    * ngoại động từ

    viết thành tiểu thuyết, tiểu thuyết hoá