fictionise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fictionise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fictionise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fictionise.

Từ điển Anh Việt

  • fictionise

    fictionise