feminity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feminity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feminity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feminity.

Từ điển Anh Việt

  • feminity

    /femi'niniti/ (feminity) /fe'miniti/

    * danh từ

    (như) feminineness

    đàn bà (nói chung)