fault-finding table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fault-finding table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fault-finding table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fault-finding table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fault-finding table

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bảng tìm sai hỏng