fat-headedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fat-headedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fat-headedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fat-headedness.

Từ điển Anh Việt

  • fat-headedness

    * danh từ

    sự đần độn, sự ngu ngốc