fast-to-light paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast-to-light paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast-to-light paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast-to-light paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fast-to-light paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn chịu được ánh sáng