fascize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fascize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fascize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fascize.

Từ điển Anh Việt

  • fascize

    /'fæʃisaiz/

    * ngoại động từ

    phát xít hoá