farmer's lung nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farmer's lung nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farmer's lung giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farmer's lung.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • farmer's lung

    alveolitis caused by an allergic reaction to fungal spores in the dust that is inhaled from moldy hay

    Synonyms: thresher's lung

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).