fantasticality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fantasticality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fantasticality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fantasticality.

Từ điển Anh Việt

  • fantasticality

    /fæn,tæsti'kæliti/

    * danh từ

    tính kỳ quái, tính quái dị

    cái kỳ quái, cái quái dị