fakirism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fakirism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fakirism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fakirism.

Từ điển Anh Việt

  • fakirism

    * danh từ

    cách tu khổ hạnh của các fakia ấn Độ