fajia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fajia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fajia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fajia.

Từ điển Anh Việt

  • fajia

    * danh từ

    Học thuyết cho rằng phải dùng luật pháp và hình phạt nghiêm khằc thì mới kiểm soát được xã hội loài người, đồng thời quyền tự do của cá nhân phải phục tùng mục đìch xây dựng một quốc gia hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của một người có quyền lực tuyệt đối; thuyết Pháp gia (trong lịch sử Trung Quốc cổ đại)

    * danh từ

    Học thuyết cho rằng phải dùng luật pháp và hình phạt nghiêm khằc thì mới kiểm soát được xã hội loài người, đồng thời quyền tự do của cá nhân phải phục tùng mục đìch xây dựng một quốc gia hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của một người có quyền lực tuyệt đối; thuyết Pháp gia (trong lịch sử Trung Quốc cổ đại)