fagin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fagin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fagin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fagin.

Từ điển Anh Việt

  • fagin

    * danh từ

    người lớn chuyên dạy trẻ em ăn cắp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fagin

    a villainous Jew in a novel by Charles Dickens

    Fagin was a fence who trained boys as pickpockets