fade-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fade-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fade-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fade-in.

Từ điển Anh Việt

  • fade-in

    /'feid'in/

    * danh từ

    (điện ảnh); (truyền hình) sự đưa cảnh vào dần, sự đưa âm thanh vào dần

  • fade-in

    (Tech) hiện dần (hình/âm)