factitiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

factitiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm factitiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của factitiousness.

Từ điển Anh Việt

  • factitiousness

    /fæk'tiʃəsnis/

    * danh từ

    tính chất giả tạo, tính chất không tự nhiên