extraterritorially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extraterritorially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extraterritorially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extraterritorially.

Từ điển Anh Việt

  • extraterritorially

    xem extraterritorial