extra-net (as opposed to internet) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extra-net (as opposed to internet) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extra-net (as opposed to internet) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extra-net (as opposed to internet).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extra-net (as opposed to internet)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng nội bộ mở rộng