expert's report order of the court nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expert's report order of the court nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expert's report order of the court giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expert's report order of the court.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expert's report order of the court

    * kinh tế

    biên bản giám định tư pháp