expenditure-dampening policies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expenditure-dampening policies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expenditure-dampening policies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expenditure-dampening policies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expenditure-dampening policies

    * kinh tế

    các chính sách giảm chi tiêu