exorheic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exorheic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exorheic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exorheic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exorheic

    * kỹ thuật

    ngoại lưu