everlastingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

everlastingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm everlastingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của everlastingness.

Từ điển Anh Việt

 • everlastingness

  /,evə'lɑ:stiɳnis/

  * danh từ

  tính vĩnh viễn, tính lâu dài, tính bất diệt

  sự kéo dài mãi, sự láy đi láy lại mãi, sự không ngớt, sự không ngừng, sự không dứt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • everlastingness

  the property of lasting forever