eutomous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eutomous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eutomous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eutomous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eutomous

    * kỹ thuật

    có khai rõ

    hóa học & vật liệu:

    phân thớ rõ