european-american banking corporation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european-american banking corporation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european-american banking corporation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european-american banking corporation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european-american banking corporation

    * kinh tế

    Ngân hàng Âu-Mỹ