escritoire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

escritoire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm escritoire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của escritoire.

Từ điển Anh Việt

  • escritoire

    /,eskri:'twɑ:/

    * danh từ

    bàn viết có ngăn kéo

Từ điển Anh Anh - Wordnet