ergology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ergology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ergology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ergology.

Từ điển Anh Việt

  • ergology

    * danh từ

    sinh lý học lao động