erep (environmental record editing and printing) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erep (environmental record editing and printing) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erep (environmental record editing and printing) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erep (environmental record editing and printing).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erep (environmental record editing and printing)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hiệu chỉnh và in bản ghi môi trường

    soạn thảo và in bản ghi môi trường