epow (emergency power off warning) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epow (emergency power off warning) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epow (emergency power off warning) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epow (emergency power off warning).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • epow (emergency power off warning)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông báo mất điện khẩn cấp