epizoism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epizoism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epizoism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epizoism.

Từ điển Anh Việt

  • epizoism

    xem epizoic