epitomist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epitomist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epitomist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epitomist.

Từ điển Anh Việt

  • epitomist

    /i'pitəmist/

    * danh từ

    người tóm tắt