epiplexis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epiplexis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epiplexis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epiplexis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • epiplexis

    a rhetorical device in which the speaker reproaches the audience in order to incite or convince them

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).