epibiosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epibiosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epibiosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epibiosis.

Từ điển Anh Việt

  • epibiosis

    * danh từ

    xem epibiotic