epanthous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epanthous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epanthous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epanthous.

Từ điển Anh Việt

  • epanthous

    * tính từ

    (sinh học) sống ở hoa