enzyme-linked-immunosorbent serologic assay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enzyme-linked-immunosorbent serologic assay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enzyme-linked-immunosorbent serologic assay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enzyme-linked-immunosorbent serologic assay.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • enzyme-linked-immunosorbent serologic assay

    an assay that relies on an enzymatic conversion reaction and is used to detect the presence of specific substances (such as enzymes or viruses or antibodies or bacteria)

    Synonyms: ELISA

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).