eniac (electronic numerical integrator and calculator) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eniac (electronic numerical integrator and calculator) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eniac (electronic numerical integrator and calculator) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eniac (electronic numerical integrator and calculator).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eniac (electronic numerical integrator and calculator)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính ENIAC