endnotes continued on the next page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endnotes continued on the next page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endnotes continued on the next page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endnotes continued on the next page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • endnotes continued on the next page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chú thích cuối đoạn tiếp tục ở trang kế