enamel-lined berry enamel-lined nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enamel-lined berry enamel-lined nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enamel-lined berry enamel-lined giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enamel-lined berry enamel-lined.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enamel-lined berry enamel-lined

    * kinh tế

    hộp sắt được sơn

    hộp sắt được tráng vécni bên trong