employers' liability insurance policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

employers' liability insurance policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm employers' liability insurance policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của employers' liability insurance policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • employers' liability insurance policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm trách nhiệm của người chủ