emdir (electronic mail directory) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emdir (electronic mail directory) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emdir (electronic mail directory) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emdir (electronic mail directory).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emdir (electronic mail directory)

    * kỹ thuật

    thư mục điện tử