embarking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

embarking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm embarking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của embarking.

Từ điển Anh Việt

  • embarking

    * danh từ

    xem embarkment