ellipticai recess of vestibule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ellipticai recess of vestibule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ellipticai recess of vestibule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ellipticai recess of vestibule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ellipticai recess of vestibule

    * kỹ thuật

    y học:

    hố hình elip của tiền đình