eliminated strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eliminated strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eliminated strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eliminated strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eliminated strain

    * kỹ thuật

    biến dạng giới hạn