eligibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eligibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eligibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eligibly.

Từ điển Anh Việt

  • eligibly

    xem eligible