elephant-back transportation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elephant-back transportation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elephant-back transportation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elephant-back transportation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elephant-back transportation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự vận chuyển bằng voi