electron-cyclotron-resonance ion source (ecris) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-cyclotron-resonance ion source (ecris) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-cyclotron-resonance ion source (ecris) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-cyclotron-resonance ion source (ecris).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron-cyclotron-resonance ion source (ecris)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Nguồn Ion của máy gia tốc cộng hưởng điện tử