electro-technical council of ireland (etci) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electro-technical council of ireland (etci) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electro-technical council of ireland (etci) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electro-technical council of ireland (etci).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electro-technical council of ireland (etci)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Uỷ ban kỹ thuật điện tử Ireland