electrical, electronic electromechanique (partlist) (eee) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical, electronic electromechanique (partlist) (eee) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical, electronic electromechanique (partlist) (eee) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical, electronic electromechanique (partlist) (eee).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical, electronic electromechanique (partlist) (eee)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điện, điện tử và cơ điện (Danh mục từng phần ~)