electric-operated domestic refrigerator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electric-operated domestic refrigerator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electric-operated domestic refrigerator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electric-operated domestic refrigerator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electric-operated domestic refrigerator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tủ lạnh gia đình chạy điện