elastase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elastase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elastase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elastase.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • elastase

    a pancreatic enzyme that catalyzes the hydrolysis of elastin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).