eirv (error interrupt request vector) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eirv (error interrupt request vector) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eirv (error interrupt request vector) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eirv (error interrupt request vector).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eirv (error interrupt request vector)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vectơ yêu cầu ngắt lỗi